Publicidad

Publicidad

Divendres: 23 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICI | PMF | CONTACTE | ACCÉS RESTRINGIT A UNIVERSITATS DEL PROJECTE


1. En què es diferencien OpenCourseWare i educació a distància?

2. Quin tipus de materials es publiquen en OpenCourseWare?

3. A quins drets de propietat intel·lectual estan subjectes els materials?

4. A què obliga l’ús dels materials d’OpenCourseWare?

5. De què depèn el cost d’implantació d’un servei OpenCourseWare per a una institució?

 

1. En què es diferencien OpenCourseWare i educació a distància?

OpenCourseWare es limita a oferir un accés lliure i gratuït a un conjunt de materials educatius. Per a això, no requereix cap procés de matriculació ni, consegüentment, cap pagament per prestació del servei.

Mentre que l’educació a distància constitueix un sistema d’estudi facilitat per institucions per als seus alumnes amb l’objectiu que obtinguin una certificació, OpenCourseWare és un mer sistema de consulta de continguts pedagògics.

dalt

2. Quin tipus de materials són publicats en OpenCourseWare?

  • Planificació de cursos: programes, temaris, objectius pedagògics, calendaris, etc.
  • Continguts: bibliografia, documents, material audiovisual, material auxiliar, etc.
  • Activitats pedagògiques: exercicis, tests, projectes, pràctiques de laboratori, etc.

dalt

3. A quins drets de propietat intel·lectual estan subjectes els materials?

Els materials publicats en OpenCourseWare han d’estar lliures de drets de propietat intel·lectual. Això vol dir que l’editor dels continguts posseeix i cedeix aquests drets, o que han estat adquirits per ell mitjançant una llicència que en permeti la lliure disposició en OpenCourseWare. Cap contingut dels materials publicats pot infringir el copyright de tercers. L’editor dels materials es pot reservar el dret de publicar-los mitjançant altres mitjans.

dalt

4. A què obliga l’ús dels materials d’OpenCourseWare?

Qualsevol persona pot utilitzar els materials en llur format original o modificar-los per tal d’ajustar-los a les seves necessitats. Aquest ús es troba subjecte als requisits següents:

  • No pot tenir finalitat comercial.
  • Ha d’incloure una referència a la institució que el publica originàriament i, si procedeix, el nom de l’autor.
  • El material resultant després de l’ús ha de ser de lliure utilització per tercers i es troba subjecte a aquests mateixos requisits.

dalt

5. De què depèn el cost d’implantació d’un servei OpenCourseWare per a una institució?

  • De la disponibilitat de materials en format digital preparats per a llur distribució a través d’Internet.
  • De la situació en matèria de drets de propietat intel·lectual dels continguts i, per tant, de la dedicació prevista per a les «tasques de neteja».
  • De la disponibilitat d’un servei editorial les publicacions del qual puguin ser destinades al servei OpenCourseWare.
  • Del cost de la infraestructura tècnica necessària per a implantar la plataforma de consulta de materials y la plataforma de gestió de continguts.

dalt