Publicidad

Publicidad

Dilluns: 19 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICI | PMF | CONTACTE | ACCÉS RESTRINGIT A UNIVERSITATS DEL PROJECTE


Heu seleccionat circumferència.

Aquests són els continguts que coincideixen amb la vostra cerca:

A continuació podeu iniciar una nova cerca a través dels continguts relacionats amb el resultat actual:

Autors relacionats: Esperanza Minguillón | Gloria Jarne | Trinidad Zabal

Universitats relacionades: Universitat de Saragossa

Paraules clau relacionades:

angles | aplicacions econòmiques | arrels | asímptotes | autoavaluació de matemàtiques | bibliografia | branques parabòliques | circumferència | concavitat | Còniques | Continuïtat | convexitat | cosinus | Cramer | creixement | curs zero | decreixement | derivada | determinants | domini | el·lipse | enllaços | equacions | equacions irracionals | equacions polinòmiques | equacions racionals | exercicis per resoldre | exercicis resolts | fraccions | funció exponencial | funció logarítmica | funció potencial | funcions reals | funcions trigonomètriques | hipèrbola | inequacions | inequacions irracionals | inequacions polinòmiques | inequacions racionals | Límits | lineals | logaritmes | matemàtiques bàsiques | matemàtiques per a economistes | matrius | màxim | mètode de Gauss | mínim | Nombres complexos | nombres decimals | nombres enters | nombres irracionals | nombres naturals | nombres racionals | Nombres reals | operacions elementals | paràbola | pendent | potències | punts | punts d'inflexió | rang | recta | regla de l'Hôpital | representació gràfica | sinus | sistemes | tangent | trigonometria | Vectors