Publicidad

Publicidad

Domingo:: 18 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | FAQ | CONTACTO | ACCESO RESTRINGIDO A UNIVERSIDADES DEL PROYECTO


Has seleccionado Universitat de Lleida.

Estos son los contenidos que coinciden con su búsqueda:

 • Algorísmia i Complexitat (OCW Universidad de Lleida)
  La asignatura Algoritmia y Complejidad se centra en resolver los problemas y ejercicios de programación que aparecen y permiten cumplir los objetivos de aprendizaje establecidos El lenguage de programación utilizados es JAVA con el objetivo de mostrar los fundamentos básicos para el diseño e implementación de un algoritmo eficiente.


 • Bloc d'internet: administració, aplicacions i seguretat (OCW Universitat de Lleida)
  L'objectiu d'aquesta assignatura és el d'introduir aspectes complementaris dins l'àrea de les comunicacions entre ordinadors, que puguin ser consolidats seguint una metodologia eminentment pràctica i que acostin a l'alumne a alguns dels aspectes que trobarà al món laboral.


 • Codificació i Transport de la Informació (OCW Universitat de Lleida)
  La Teoria de la Informació apareix en 1947 amb l'article A mathematical theory of communication de Claude E. Shannon. En ell es donen les bases teòriques que han permès els grans desenvolupaments ulteriors, tant teòrics com a pràctics, en dos aspectes essencials de les comunicacions: la rapidesa i la fiabilitat. El primer ha donat origen a tots els algorismes de compressió de fonts, sense i amb pèrdues, utilitzats àmpliament en l'actualitat i en contínua revisió i millora (Huffman, Lempel-Ziv, compressió aritmètica, JPEG, MPEG, compressió fractal, ...) L'assignatura pretén donar una breu introducció d'aquest primer aspecte de la Teoria de la Informació. Una comunicació és fiable quan el receptor té una gran probabilitat de rebre el que li ha estat enviat per l'emissor del missatge. Però qualsevol missatge passa per un canal i qualsevol canal està subjecte a soroll que pot modificar el missatge original. Per aconseguir fiabilitat s'afegeix redundància al missatge, de manera que en recepció, mitjançant algorismes de decodificació, es pugui recuperar aquest missatge. En CTI anem a estudiar com realitzar aquests processos, veient una introducció la Teoria de Codis correctors i detectors d'errors de canal. Aquesta introducció ens portarà fins a l'estudi dels codis lineals.


 • Comerç exterior (OCW Universidad de Lleida)


 • Enginyeria de Software II (OCW Universitat de Lleida)
  Aquesta assignatura és continuació directa d'Enginyeria de Software I. Aquesta segona part planteja aspectes de disseny, com per exemple: els temes clàssics de disseny del procés de desenvolupament de software i aspectes de l'enginyeria de la usabilitat.


 • Enginyeria del Software III (OCW Universitat de Lleida)
  Els objectius de l'assignatura són: * Ser capaç d?aplicar aspectes de la Enginyeria de Software en el context empresarials, patrons per aplicacions empresarials * Conèixer les tecnologies existents per a implementar aplicacions empresarials fent servir els patrons anteriors, especialment XML i Serveis Web * Ser capaç de posar en pràctica els patrons i les tecnologies XML i Serveis Web en un projecte d?aplicació


 • Estructura de Dades i Algorismes (OCW Universitat de Lleida)
  Els objectius fonamentals de l?assignatura són dos: d?una banda, introduir a l?alumne en el paradigma de la programació orientada a objectes com a model de desenvolupament de programes mitjans i grans. D?altra banda, presentar-li les estructures de dades més usuals en memòria. Especialment les que permeten un accés directe per clau a les dades.


 • Fructicultura (OCW Universidad de Lleida)
  L'assignatura Fructicultura té dues parts. Una és la Fructicultura General que inclou la morfologia i el desenvolupament vegetatiu, la fructificació, el medi ecològic, i la propagació i vivers de fruiters. L'altra part és la Tecnologia de Producció Fruitera que inclou les tècniques de: plantació, formació i poda, reg, fertilització, manteniment del sòl, protecció, i recol?lecció i manipulació dels fruits. Aquesta assignatura s'imparteix al llarg dels dos semestres del tercer curs per tal d'introduir a l'estudiant en els coneixements bàsics de la Fructicultura i que són essencials pel tècnic que desenvoluparà el seu treball en el camp de la producció fructícola. Igualment aquests coneixements seran bàsics pel desenvolupament de la matèria Cultius Fructícoles, obligatòria en aquesta especialitat de la titulació, i dedicada a l'aprofundiment del cultiu de les espècies fruiteres concretes.


 • Gènere i societat (OCW Universidad de Lleida)
  La nostra societat s'ha organitzat a partir de la segona meitat del segle XX com una societat igualitària. La igualtat entre els sexes es converteix en un dret inapel·lable en tots els àmbits de la vida quotidiana. Això suposa el triomf definitiu de les reivindicacions feministes per la igualtat i atorga a la dona la llibertat d'orientar la seva vida conjugant trajectòries escolars, familiars i professionals i participant d'una feminitat i d'una masculinitat reconciliades. Malgrat els resultats obtinguts, la visió és més aviat idíl·lica. Les dades estadístiques ens mostren que no solament persisteix la discriminació sexista i les discriminacions en tots els àmbits, sinó que els estereotips tradicionals es reprodueixen en els espais de l'orientació en les representacions mediàtiques i en la mateixa distribució del poder i rols familiars i, fins i tot en la sexualitat.


 • Introducció al disseny de sistemes web (OCW Universidad de Lleida)


 • Matemàtica de les Operacions Financeres (OCW Universidad de Lleida)
  Assolits els conceptes introduïts a l?assignatura de Matemàtiques Empresarials, l?assignatura de Matemàtica de les Operacions Financeres es centra en els aspectes financers de l?empresa. Facilita l?aprofundiment en aquests aspectes mitjançant la justificació matemàtica d?instruments que l?estudiant ja haurà aplicat en assignatures com Comptabilitat Financera o Fonaments de Finançament Empresarial. Resulta bàsic que l?estudiant realitzi un treball rigorós en l?assignatura, el qual és especialment necessari si desitja orientar l?optativitat del darrer curs d?ADE cap a l?obtenció de la Menció en Comptabilitat i Finances.


 • Matemàtica de les Operacions Financeres I (OCW Universitat de Lleida)
  En una primera part del curs es presenta el model matemàtic que ens servirà per analitzar tota mena d?operacions financeres. Posteriorment aquest model matemàtic es contrasta amb la realitat obtenint els diferents règims financers. A continuació es presenten els instruments que faciliten l?estudi de les operacions financeres. El curs finalitza amb una introducció a l?estudi de les operacions de préstec i els comptes corrents.


 • Metodologia i Tecnologia de la Programació (OCW Universitat de Lleida)
  L'objectiu de l'assignatura és fer una primera aproximació molt bàsica, però al mateix temps força rigorosa, al món de la programació i l'algorísmica. La idea és crear hàbits de programació que siguin adequats des del primer moment.


 • Models de desenvolupament i gestió de projectes de programari lliure (OCW Universitat de Lleida)
  Els objectius de l'assignatura són: 1. Comprendre les característiques del model Bazar de desenvolupament de programari i diferenciar-les de les dels models tradicionals. 2. Argumentar amb rigor les crítiques i els beneficis que es deriven de l'ús del model Bazar 3. Analitzar i discutir les tendències actuals d'evolució del model Bazar 4. Analitzar amb rigor un projecte FOSS tant quantitativa com qualitativament, amb l'ajut del repositori d'aquell projecte i d'aplicaciones i portals web d'anàlisi de projectes. 5. Instal·lar i usar amb fluïdesa un repositori de projectos de progrmari lliure i un gestor de versions, tant centralitzat como distribuït. 6. Integrar els estudiants en una comunitat de desenvolupament d'un projecte real FOSS, interaccionar amb ella i realitzar alguna contribució al projecte.


 • Plataformes de desenvolupament d'aplicacions de comerç electrònic (OCW Universitat de Lleida)
  En els darrers anys hi ha hagut una efervescència molt important de les transaccions comercials a través d'internet, el que s'ha vingut a anomenar comerç electrònic (C-e). Això ha generat una sèrie de tecnologies i també de patrons de bones pràctiques a l'hora d'emprar-les. L'objectiu de l'assignatura és el de donar a l'estudiant una visió suficientment àmplia d'aquestes tecnologies (essencialment en l'àmbit de Java i també ajax) i de la manera correcta d'utilitzar-les per desenvolupar aplicacions de comerç electrònic o, més genèricament, aplicacions web.


 • Programació 2 (OCW Universidad de Lleida)
  Aquesta assignatura planteja aspectes de la programació, com per exemple: introducció al Java, la recursivitat i la programació orientada a objectes.


 • Programació 2 (OCW Universidad de Lleida)


 • Programari i contingut lliure: cap a un nou model de coneixement (OCW Universidad de Lleida)


 • Sociologia de l'Educació Intercultural (OCW Universidad de Lleida)
  El multiculturalisme, la mera coexistència de cultures en un mateix territori, no és un fenomen estrictament actual. A la història de la humanitat tenim nombrosos exemples de migracions, contactes i intercanvis entre diversos grups culturals. La cultura és una cosmovisió: la manera particular com un grup social s'adapta i interacciona amb el medi (físic i social) i de intentar donar respostes als interrogants vitals. El medi (físic i social) és canviant i, per tant, la cultura és un concepte dinàmic. La pròpia cultura no és la única, ni necessàriament, la "millor": l'etnocentrisme ha de ser superat pel relativisme i sobretot per la comunicació intercultural.


 • Software quality. Quality audit and certification (OCW Universidad de Lleida)
  First, general view of quality as a tool for the improvement of organization processes, increasing efficiency and efficacy. Then, concretise into methodologies and processes towards quality in software development.


 • Teoria i Tècniques de Negociació (OCW Universidad de Lleida)
  Esta materia tiene como objetivo principal trabajar la resolución de conflictos en relación, básicamente, con la negociación, fundamento imprescindible para la gestión de conflictos. Ello lo podemos concretar en dos niveles: - trabajar razonamientos filosóficos y sociológicos en relación con el conflicto, su conceptualización, su desarrollo y su gestión - avanzar en el tratamiento (prevención y gestión) de los conflictos que se generan en el ámbito de las instituciones y organizaciones. En ocasiones estos conflictos pueden degenerar en violencia, en pérdidas personales, sociológicas, de relaciones interpersonales, laborales y económicas: la prevención y la gestión de los conflictos juegan un papel importante en el mundo laboral, en las organizaciones y en las instituciones en general.


 • Xarxes II (OCW Universitat de Lleida)
  Aquesta assignatura continua Xarxes I, on l?alumne va aprendre a utilitzar aplicacions en xarxa. En aquesta segona assignatura l'estudi se centrarà més en la seguretat de la infraestructura de TI, vista de forma holística. S'aprendrà a: * Dissenyar la xarxa com un tot, a nivells de xarxa i transport. * Planificar la seguretat de la infraestructura (i aspectes adjacents). * Analitzar/auditar la seguretat de la infraestructura. * Respondre a problemes i incidents.


A continuación puedes delimitar más tu búsqueda incluyendo en ella alguno de los siguientes elementos relacionados:

Autores relacionados: | Carles Mateu | Cèsar Fernández | Cos Sánchez, Pilar | García, Roberto | Gil Iranzo, Rosa María | Jordi Planes Cid | Josep Maria Ribó Balust | Josep Maria Ribó i Balust | Miquel Fernández, Silvia | Molina, Fidel | Ramiro Moreno Chiral | Roberto García | Sílvia Miquel Fernandez | Urbina Vallejo, Valero

Universidades relacionadas:

Palabras clave relacionadas:

| Algorismes | Algorismes computacionals | Anàlisi de sistemes | C++ (Llenguatge de programació) | Ciències Socials i Jurídiques | Comerç electrònic | Compiladors | Comptes bancaris | Comptes corrents | Desenvolupament de programari | Desenvolupament del programari | Disseny de sistemes | Economía | Enginyeria del programari | Enginyeria i Arquitectura | Estructura de dades | Finances | Gestió de projectes | Informática | Internet | Java (Llenguatge de programació) | Llenguatges de programació | Matemàtica financera | Patrons de programari | Préstecs bancaris | Processament de dades | Programació | Programació orientada a l'objecte | Programari | Programari d'aplicació | Programari lliure | Renda | Seguretat informàtica | Serveis web | UML (Informàtica) | Xarxes d'ordinadors | XML (Llenguatge de marques)