Publicidad

Publicidad

Luns: 19 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO


Seleccionaches Universidade Politécnica de Madrid.

Estes son os contidos que coinciden coa túa busca:

 • Aerodinámica Civil e Enerxía Eólica (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A finalidade deste curso é establecer as bases que permitan comprender as accións do vento atmosférico sobre os distintos tipos de edificacións e estruturas que se poden atopar sobre a superficie terrestre, a fin de facilitar o seu correcto deseño, e evitar no posible os deterioros, por non falar de erros totais, que o vento ocasiona ás veces neses corpos.


 • Aerodinámica numérica (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  O curso ofrece unha sólida base teórica sobre diferentes métodos que permiten abordar a resolución numérica de problemas de aerodinámica. Os resultados obtidos mediante os métodos desenvoltos no curso compáranse cos obtidos mediante o emprego de programas comerciais dispoñibles, que avalían as vantaxes e inconvenientes duns e outros. As clases numéricas prácticas realizaranse nunha aula dotada dos medios de cálculo precisos, de forma que cada alumno dispoña dun ordenador. Durante o curso os alumnos realizan traballos na aula con programación en MATLAB. As primeiras clases do curso dedícanse a impartir uns coñecementos básicos de MATLAB.


 • Aerodinámica numérica (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Este curso proporciona unha base teórica sólida para varios métodos numéricos que se utiliza para resolver problemas na aerodinámica. Os resultados obtidos mediante estes métodos desenvoltos no curso compáranse con aqueles derivados e programas dispoñibles comercialmente, de maneira que se avalía as vantaxes e desvantaxes de cada un. As clases prácticas faranse en una clase completamente equipada...


 • Análise da estratexia dos deportes (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Enmarcada dentro do último curso do primeiro ciclo da licenciatura, a materia comprende unha parte teórica xunto con outra práctica, polo que é imprescindible a realización destas para aprobar, ademais de axudar a profundar nos contidos que se imparten nas clases maxistrais. Estes contidos están en sintonía cos doutras materias como Pedagoxía, Adestramento, así como a gran maioría de especializacións deportivas (baloncesto, judo, atletismo, fútbol, etc.), dado que a transferencia proporcionada por esta materia se verá reflectida nunha mellor comprensión de cómo están estruturados os deportes.


 • Benestar animal (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A Política Agraria Común da Comunidade Europea ten como obxectivo abandonar subvencións e intervencións da agricultura a varios niveis para intentar disuadir os «cultivadores de axudas». A cambio, as institucións gobernamentais están favorecendo axudas, para as que se basean en conceptos ecolóxicos e de calidade, incluído o benestar animal (animal welfare). Proba disto é o crecente interese na investigación sobre o benestar animal (5 dos 8 proxectos de investigación en agricultura do proxecto marco VI trataban sobre temas relacionados co benestar animal) e a importancia de revistas relacionadas (e.g. Applied Animal Behaviour Science, factor de impacto en 2004, 1.401). Existe certa confusión sobre o concepto de benestar animal no ámbito político, educativo e mesmo científico. Con esta materia propoñemos unha introdución á avaliación científica do benestar animal, e inclúese un repaso á fisioloxía do estrés, unha introdución á etoloxía aplicada e casos prácticos a nivel de granxa. Na materia mostraranse as distintas disciplinas sobre as que traballa, desde a fisioloxía animal ata a propia etoloxía, entre outras.


 • Cálculo infinitesimal (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Os números reais. Os números complexos. Sucesións e series numéricas. Funcións. Límites de funcións. Funcións continuas. A derivada e a diferencial. Teorema do valor medio e aplicacións. Aproximación local de funcións. Series de potencias.


 • Climatoloxía aplicada á enxeñaría e medio (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Esta materia pretende darlle unha resposta ao enxeñeiro, arquitecto e, en xeral, a calquera estudoso e técnico en Medio sobre aqueles coñecementos relacionados coa climatoloxía que poden necesitar no seu exercicio e práctica profesional. Con este curso adquirirá o coñecemento e capacidade para realizar traballos de climatoloxía a partir de datos climatolóxicos, así como desenvolver habilidades na análise dos feitos climáticos, e medicións de variables climáticas. Non cabe dúbida de que a climatoloxía ten gran importancia na enxeñaría e no medio.


 • Comunicacións móbiles dixitais (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Estudo dos sistemas de Comunicacións móbiles dixitais: TETRA, GSM, GPRS e UMTS e das redes de área local sen fíos: WLAN.


 • Cuantificación das cargas no adestramento dos deportes de equipo (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A complexidade da análise dos deportes de equipo fai que a problemática se aborde desde unha perspectiva multidimensional. Ata agora abordouse este tipo de deportes desde unha óptica compartimental, sen analizar as transferencias duns aspectos a outros. É obxectivo fundamental desta materia intentar compilar e analizar a globalidade da carga física e conceptual dos deportes de equipo.


 • Curvas e superficies no deseño xeométrico asistido por ordenador (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  O deseño xeométrico asistido por ordenador ten a súa orixe esencialmente na industria do automóbil. O problema fundamental do que se ocupa consiste en describir as formas, curvas, superficies dun obxecto (unha peza dunha máquina, o casco dun buque ou dun avión, etc.) en forma matemática sinxela...


 • Dasometría (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Ocúpase do estudo das medicións forais, tanto da árbore individual como da masa forestal, así como do estudio do crecemento das árbores.


 • Debuxo de construción (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Preténdese que o alumno coñeza a medición, cálculo e representación de terreos e a representación de edificios coas súas instalacións e os seus elementos de obra civil.


 • Debuxo industrial I (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Curso básico de deseño técnico para alumnos de Enxeñaría industrial e Enxeñaría química.


 • Debuxo industrial II (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Materia obrigatoria de primeiro curso pertencente aos programas de estudos de Enxeñaría industrial e Enxeñaría química. Son conceptos fundamentais ao longo de todo o curso: funcionamento do conxunto ou do mecanismo. Nas probas de avaliación requírese que se entenda cómo funciona un conxunto ou qué función cumpren determinadas pezas. Os temas de tolerancia xeométrica e dimensional tamén se ven reforzados aquí xa que se esixe, por exemplo, determinar se un axuste é xogo ou aperto en base ao funcionamento correcto do conxunto. O porqué de cada elemento e da forma deste elemento, facendo ver que unha peza illada non ten sentido se non se ve axustada no seu correspondente conxunto, onde cada forma e dimensión depende das demais pezas que están xunto a ela (un conxunto é un mecano onde cada peza ten a súa función determinada e onde cada unha debe encaixar perfectamente no seu posto). O concepto de normalización, que vai más aló das normas de debuxo e que afecta a dimensións e formas de elementos (roscas, parafusos, chavetas, etc.). Xustifícase ademais o porqué desta normalización. Introdúcese á utilización destas normas ou de catálogos de compoñentes. Ademais deben axustarse a estas normas dimensións de pezas afectadas por elas. A interpretación de planos. Pódense pedir despezamentos de elementos que non aparecen totalmente definidos nos planos do conxunto coa finalidade de que se teña que definir aquilo que lles falta, sempre seguindo o criterio de que o que se defina ten que ser compatible co funcionamento do conxunto previamente definido e cos coñecementos que nese momento se posúan. Nos planos dos exercicios que se facilitan pode haber determinados «erros» introducidos voluntariamente, coa finalidade de que se interpreten e corrixan. Bosquexos. Todos os exercicios realizados durante o curso referentes a debuxo de conxuntos realízanse a man alzada sobre o papel milimetrado. Desta forma capacítase para saber plasmar as ideas sobre un papel a man alzada sen instrumentos de debuxo. Este tipo de situación preséntase con moita frecuencia no traballo industrial.


 • Deportes de alto rendemento II: Baloncesto (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  O presente temario representa a finalización do proceso de formación do alumno/a como futuro adestrador de baloncesto, no ámbito da formación curricular e dentro do plano de estudos da licenciatura en Ciencias da actividade física e do deporte.


 • Enxeñaría da reacción química (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Cinética química aplicada. Catálise. Reactores ideais e reais. Estabilidade. Optimización.


 • Especificación de dimensións e tolerancias (GD&T) (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Preséntanse os contidos básicos da especificación, interpretación e análise das especificacións xeométricas de pezas e produtos.


 • Expresión gráfica (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Esta materia serve de punto de partida a un conxunto de materias que se imparten dentro da Área de expresión gráfica como materias de libre elección, pois senta as bases xeométricas para a representación e a análise da forma no plano e no espazo. Naquelas avánzase no deseño e modelización no ámbito da especialidade, mediante a utilización das técnicas gráficas informáticas actuais.


 • Física (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Presentarlle ao estudante as leis básicas da física nos campos de mecánica, mecánica de fluídos, termodinámica e electricidade. Adquirir os coñecementos necesarios para abordar materias, que nela se fundamentan, que o alumno cursará posteriormente no ámbito da Enxeñaría agroforestal. Exercitar as técnicas de resolución de...


 • Física aplicada á enxeñaría (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia Física aplicada á enxeñaría aborda o coñecemento e a comprensión dos principios e leis xerais da física en teoría de campos e operadores diferenciais, mecánica de fluídos, mecánica de fíos e cables e vibracións mecánicas, así como a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.


 • Física I (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia que, en plans de estudos anteriores á actual, chamábase Física xeral (ou calquera outro cualificativo axeitado) converteuse, no plan de estudos vixente, en dúas materias: Física I e Física II. Non resulta sinxelo falar por separado dunha ou doutra, xa que están intimamente relacionadas, e forman parte dun mesmo corpo de doutrina. Así pois, cando falamos -máis ben escribimos- en xeral, diremos Física e para cuestións máis específicas sinalaremos de qué parte se trata. A Física, en todas as carreiras de enxeñaría e en case todas as de ciencias, é unha materia básica e fundamental, na máis ampla acepción de ambas as dúas palabras. É básica, porque debe preparar o estudante, para que lle proporcione coñecementos e destrezas suficientes para abordar con éxito, sen lagoas de coñecemento nin carencias operacionais ou modelizadoras, a maior parte das outras materias que forman o conxunto de estudos da carreira. A Física é unha ciencia experimental, pódese dicir que é o paradigma do método científico: observación, modelos, leis, comprobación. O seu estudo, por tanto, sempre debe ir acompañado de realizacións prácticas que permitan comprobar as leis e fixar os coñecementos. Non obstante, como o vixente plan de estudos inclúe unha materia denominada Técnicas experimentais, sobre ela cargaremos a parte experimental, o tratamento de datos e a presentación de resultados, deixando as materias de Física o estudo comprensivo da teoría e a súa aplicación metodolóxica e razoada en problemas, ao nivel que lle corresponde a un primeiro curso universitario.


 • Fundamentos da táctica deportiva (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia terá un carácter cuadrimestral e impartirase no segundo ciclo da licenciatura. Encadrada dentro dos itinerarios de rendemento, hai uns coñecementos intrínsecos e propios do deporte moi relacionados coa materia e unhas ciencias de apoio máis básicas e cunha vertebración xeral. Os contidos de fundamento de táctica deportiva estarán relacionados con materias da licenciatura tales como: fundamentos dos deportes, adestramento deportivo, psicoloxía, detección, selección e tratamento de talentos en deportes de equipo, cuantificación de cargas no adestramento dos deportes de equipo, etc.


 • Fundamentos de programación (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia, denominada Informática nos plans de estudo de Enxeñaría industrial e de Enxeñaría química, é fundamentalmente práctica. Se ben o primeiro tema dedícase ao estudo dos fundamentos informáticos, tanto no que se refire ao aspecto físico como ao lóxico do ordenado, o resto de capítulos céntranse nos fundamentos da programación dos ordenadores, as principais estruturas de datos e os conceptos básicos e a análise dos algoritmos fundamentais. Como linguaxe de implementación escolleuse TurboPascal por ser un paradigma dunha das linguaxes de programación máis didácticas existentes na actualidade.


 • Helicópteros (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia está orientada a que o alumno sexa capaz de utilizar con soltura os modelos teóricos para o cálculo básico das actuacións e aerodinámica do helicóptero. Ademais, que coñeza tanto o fundamento teórico como o desenvolvemento, desde o punto de vista da enxeñaría aplicada, dos principais sistemas que identifican unha aeronave de ás xiratorias. Para iso, a materia apóiase en tres piares: modelos teóricos das principais configuracións de voo, aplicación práctica destes e, por último, descrición de sistemas e elementos específicos do helicóptero.


 • Hidroloxía de superficie e conservación de solos (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Os obxectivos que se contemplan no desenvolvemento desta materia refírense a: documentar o alumno nos temas relacionados co movemento da auga nos ecosistemas naturais (ciclo hidrolóxico) e avaliación dos efectos da vexetación e usos do solo na conservación da auga (control de escorrentía, réxime de caudais) e na conservación do solo (control dos procesos erosivos).


 • Industria alimentaria e a súa repercusión na saúde (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia pretende iniciar e, no seu caso, concienciar os consumidores e produtores sobre a importancia e repercusión que ten a industria alimentaria na saúde. Non se pretende facer un curso de nutrición nin de bromatoloxía. Só se fan unhas reflexións sobre os alimentos que son elaborados e tratados cos procedementos actuais máis habituais da industria alimentaria. Algúns dos alimentos actuais que se consumen na chamada civilización teñen propiedades non moi saudables e precisan modificarse. Dentro dos nutrientes que máis inflúen negativamente na saúde son os ácidos graxos saturados e os transinsaturados. Moitos alimentos contéñenos e afectan negativamente na saúde. Entre eles están os queixos con alto contido en graxas. Para paliar estes efectos negativos, realizouse unha substitución case total desas graxas saturadas dos queixos e substituíronse por aceites non hidroxenados, principalmente aceite de oliva. Os procedementos para a obtención deste tipo de queixos foron obxecto de patente por parte da Universidade Politécnica de Madrid (España) e como investigador o profesor deste curso. Na fabricación dos queixos prodúcese un subproduto que de non ser utilizado ou tratado non se pode verter á rede de desaugadoiros porque parece ser que é un contaminante. Como complemento tecnolóxico da fabricación deste tipo de queixos, e para evitar o vertido do soro, obtivéronse outros produtos dentro do sector da pastelaría e panadaría que aproveitan este subproduto soro da queixería.


 • Introdución aos sistemas de tempo real (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  O contido desta materia está directamente relacionado co desenvolvemento de software en medios industriais e sistemas de alta integridade. En xeral aplicarase a sistemas nos que, debido á súa interacción con medios físicos, teñen gran importancia o cumprimento de tempos de resposta deterministas e a...


 • Introdución aos sistemas dinámicos (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Con esta materia o alumno aprenderá os conceptos básicos dos sistemas dinámicos. Será capaz de implementar algoritmos que permitan visualizar o comportamento de sistemas dinámicos tanto reais como complexos, e de detectar a existencia de caos. No caso dos sistemas dinámicos complexos veranse diferentes métodos para...


 • Matemáticas e Estatística aplicada (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia Matemáticas e Estatística aplicada é unha materia troncal, cuadrimestral, do primeiro curso do segundo ciclo da Licenciatura de Ciencias ambientais da Universidade Politécnica de Madrid adscrita á Escola Técnica Superior de Enxeñaría de montes. Con esta materia preténdese que o alumno coñeza técnicas de Estatística avanzada aplicadas a procesos e datos ambientais, con apoio de ferramentas informáticas, e sexa capaz de interpretar e tomar decisións a partir dos resultados obtidos. Esta materia supón un apoio fundamental para outras disciplinas da Licenciatura nas que é necesario utilizar datos ambientais.


 • Mecánica (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia de Mecánica racional impártese en segundo curso da titulación de Enxeñaría de camiños, canais e portos, con 5 horas semanais de clase, durante o curso completo. O temario cobre a cinemática, dinámica e estática de sistemas discretos e sólidos ríxidos, e emprega tanto procedementos de Newton/Euler como analíticos...


 • Mecánica de sólidos e sistemas estruturais (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Curso de introdución ás estruturas mecánicas dos edificios, á súa definición e aos requisitos que deben cumprir, á súa análise e concepción, así como ás bases físicas e matemáticas da súa modelización elemental. Nesta materia estarán presentes nas explicacións os seguintes temas: a incerteza inherente a calquera situación real (xeometría, forzas, características dos materiais). A descrición da realidade mediante modelos que sempre teñen un limitado intervalo de utilidade. O uso sistemático de modelos alternativos para descubrir un mesmo caso real. O método matemático como sistematización e codificación do razoamento, que non debe excluír o sentido común. [Aroca expresouno verbalmente doutro modo noutras ocasións: «As matemáticas son a codificación do sentido común»; Gregory Bateson analizou en detalle a mesma idea: «A aritmética é un conxunto de trucos para pensar con claridade... aínda que desgrazadamente non é iso o que ensinan nas escolas». N. do E.].


 • Microprocesadores (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Materia que versa sobre o desenvolvemento de sistemas baseados en microprocesador. Tómase como base o microprocesador 80C552 de Philips, compatible coa familia MCS51.


 • Ontoloxía e Web semántica (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  O obxectivo xeral é proporcionarlles aos estudantes unha base sólida de fundamentos científicos, metodolóxicos e tecnolóxicos nas áreas de Enxeñaría ontolóxica e Web semántica. Este coñecemento utilizarase despois para construír aplicacións que poidan integrar, combinar e deducir información heteroxénea e distribuída.


 • Plantas de interese agroalimentario (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia Plantas de interese agroalimentario é unha materia de libre elección de 2º ciclo da titulación de Enxeñaría agrónoma da Universidade Politécnica de Madrid. Os alumnos que acceden a ela cursaron a materia de Bioloxía de 1º curso, e algúns tamén a Bioloxía vexetal de 2º curso.


 • Procesado Dixital de Sinal (PDS) (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  O obxectivo xeral da materia é o estudo en profundidade das ferramentas necesarias para o procesado discreto de secuencias numéricas. O estudo está centrado en secuencias e sistemas discretos lineais e invariantes, se entendemos estes como algoritmos que nos permiten extraer algún tipo de información, no dominio do tempo ou da frecuencia, do sinal de audio que representan, ou ben xerar unha nova secuencia a partir da anterior, na que se alterasen ou eliminasen certas características que levan consigo a secuencia de procesar.


 • Produción avícola (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Entender, a través dunha breve referencia histórica, a evolución do sector avícola e dos principais aspectos que definen a situación actual. Coñecer a situación actual do sector (censos, produción e consumo) e a súa posible evolución a curto prazo. Comprender o esquema produtivo tanto en produción de carne como en produción de ovos. Coñecer cáles son os principios básicos en produción, así como as condicións ambientais comúns a calquera fase do ciclo produtivo requiridas polas aves. Coñecer cáles son as necesidades específicas en instalacións, equipamento, uso e alimentación en cada unha das fases reprodutivas. Coñecer e comprender os principais aspectos da produción da carne de polo e da produción de ovos. Saber cáles son os principais criterios de calidade na carne de polo e no ovo de consumo, así como a normativa fundamental que afecta a súa produción e comercialización.


 • Produción limpa, ecoloxía industrial e desenvolvemento sostible (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Analízanse en primeiro lugar os diversos problemas ambientais e de sostibilidade causados pola industria, para propoñer e estudar a continuación as diferentes solucións ao nivel da enxeñaría.


 • Programación e métodos numéricos (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia Programación e Métodos numéricos é unha materia obrigatoria no segundo curso da titulación de Enxeñaría de minas na Universidade Politécnica de Madrid. Os alumnos que acceden a ela cursaron previamente materias de cálculo e álxebra lineal. Parte deles tamén puideron cursar de forma opcional materias relativas a fundamentos informáticos. Esta materia ten incidencia en moitos outros cursos posteriores posto que nela se estudan fundamentos de programación e técnicas de cálculo numérico elementais. Entre elas, especial relación garda coa materia Análise numérica, obrigatoria no plan de estudos de Enxeñaría de minas, e cunha orientación primordial cara ao estudo do Método dos elementos finitos.


 • Programación en Java I (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  O programa do curso céntrase nos fundamentos da programación en Java, a descrición dos seus principais elementos para a programación de ordenadores e unha introdución á metodoloxía da programación orientada a obxectos.


 • Proxecto de estruturas de formigón de edificación (Design of building concrete structures) (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Desenvolvemento de proxectos de estruturas de formigón de edificios con tipoloxías estruturais convencionais, con definición a nivel de proxecto de execución. Terá que xustificarse con rigor as solucións adoptadas e as cantidades dos materiais de formigón e aceiro obtidos. As estruturas estarán formadas por soportes con vigas e forxados unidireccionais ou con forxados reticulares. Incidirase en aspectos relativos a: -Definición da estrutura de forma que un terceiro poida construír (memoria, planos, prego de condicións...); coñecemento detallado da normativa (Instrución EHE, Código técnico da edificación); utilización de programas informáticos (SAP, CYPECAD); ampliación dos coñecementos adquiridos na materia Dimensionado de estruturas, en: proxecto de estruturas durables (vida útil, durabilidade); comportamento de estruturas fronte ao fogo; estruturas de formigón pretensado con aplicación a elementos prefabricados (viguetas, lousas alveolares); etc.


 • Proxectos de desenvolvemento rural I (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Proxecto de innovación educativa en colaboración co Colexio de Posgraduados de México.


 • Proxectos de desenvolvemento rural II (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia ensínalles aos futuros enxeñeiros agrónomos a coñecer cómo resolver os problemas que realmente teñen que afrontar profesionalmente, mediante a formulación e avaliación dun Proxecto de desenvolvemento rural. Abórdanse as metodoloxías de formulación, avaliación, control e seguimento dos Proxectos de desenvolvemento rural integrado. A materia desenvólvese mediante un convenio de colaboración entre a UPM e a Dirección xeral de Agricultura e Desenvolvemento rural da Comunidade de Madrid para a realización de estudos e os anteproxectos de curso. A materia, ademais dos niveis básicos do coñecemento, persegue obxectivos educativos dos niveis máis altos (analizar, sintetizar e avaliar) no campo dos proxectos de desenvolvemento. As diferentes actividades estrutúranse en dúas partes diferentes pero interrelacionadas. A primeira parte baséase en que o participante adquira uns coñecementos básicos sobre os modelos de planificación e as metodoloxías de formulación e avaliación de proxectos de desenvolvemento. Estes coñecementos son imprescindibles para que os participantes –futuros enxeñeiros agrónomos especialistas en desenvolvemento rural- aprendan a coñecer cómo resolver os problemas que realmente teñen que afrontar profesionalmente. A segunda parte baséase en aprender facendo, é dicir, en adquirir unhas determinadas habilidades e competencias técnicas, persoais e contextuais para formular e avaliar un anteproxecto nun escenario real no campo das zonas rurais da Comunidade de Madrid. Nesta parte as sesións de titorías –presenciais e a distancia- convértense nunha dirección dos anteproxectos, que conectan os aspectos metodolóxicos cunha determinada situación real. Os diferentes estudos e anteproxectos desenvólvense en equipo baixo a coordinación dun dos alumnos e co apoio de titores do Departamento de Proxectos e Planificación rural, que facilitan información e contactos coa poboación e os Grupos de Acción Local (GAL) que xestionan a iniciativa comunitaria LAEADER dos territorios rurais da Comunidade de Madrid. Con apoio das actividades educativas a distancia do GATE da UPM e aproveitando a interactividade das TIC, elabóranse os traballos. Finalmente os alumnos presentan oralmente os resultados finais ante os técnicos da Comunidade de Madrid e membros dos GAL. Todos os anteproxectos cun nivel de calidade aceptable reciben un diploma e o mellor dos traballos un premio que outorga a Comunidade de Madrid. As rexións de traballo atópanse vinculadas ás áreas rurais de influencia dos diferentes GAL madrileños.


 • Quinantropometría (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia enmárcase ao final do primeiro ciclo do título de licenciado como unha materia con certo contido teórico, o cal está ligado directamente á parte práctica que constituirán aproximadamente o 75% do traballo do alumno na clase. Os contidos destas materias están moi relacionados cos doutras materias como Anatomía, Biomecánica ou Ergonomía, e ten múltiples aplicacións no campo da avaliación e seguimento da condición física e o adestramento persoal.


 • Radiocomunicación (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Descríbense os obxectivos tanto cognoscitivos como de habilidades e capacidades, as principais metodoloxías docentes e avaliadoras utilizadas e o tempo e a organización da aprendizaxe.


 • Razoamento baiesiano con modelos gráficos (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Este curso introduce modelos gráficos (con especial atención ás redes baiesianas), así como ferramentas populares e ben consolidadas coa habilidade de representar o coñecemento baixo a incerteza e a razón, un dos principais desafíos á hora de construír sistemas intelixentes na Intelixencia artificial. A incerteza modélase coa teoría da probabilidade e…


 • Redes e servizos de radio (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Redes e servizos de radio: acceso radio terrestre e satélite, redes persoais, calidade de servizo, redes locais wifi.


 • Seguridade alimentaria (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Nunha recente tese doutoral presentada na ETS de Enxeñaría agrónoma (UPM), en setembro de 2004, ponse de manifesto que, na industria alimentaria española, a seguridade alimentaria é o aspecto que máis preocupa e que mellor cumpren as empresas produtoras e comercializadoras de alimentos. Esa preocupación está mesmo por riba do gran interese pola xestión da calidade que teñen hoxe en día as empresas. O control da calidade hixiénica esixe o cumprimento de estritas normas, tanto nacionais como comunitarias, desde a produción ata o consumo final dos alimentos. No noso medio, tanto a Administración comunitaria como as administracións propias de cada Estado membro, repártense os labores de control mediante campañas de inspección, así como a realización de tomas periódicas de mostras alimentarias para a súa análise. Na nova concepción de seguridade alimentaria que se pretende levar a cabo pola UE responsabilízase a todos os sectores que interveñen na cadea alimentaria con obxecto de ofrecer uns alimentos que ademais de seguros sexan saudables. Nese sentido son as propias industrias agroalimentarias as que, por interese do consumidor e o seu propio, deben extremar cada vez máis a busca da hixiene e a seguridade dos seus produtos mediante o establecemento de sofisticados mecanismos de autocontrol, que se sumarán aos requisitos xa esixidos pola Lei. Todo isto fai, coincidindo cos distintos expertos e autores, que na seguridade alimentaria é onde se acadan os maiores niveis de conformidade co sistema de calidade, dada a alarma social que causaron as crises alimentarias dos últimos anos.


 • Simulación en Enxeñaría mecánica (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Trátase dunha materia fundamentalmente conceptual onde se pretende introducir as técnicas de modelización e simulación dinámica que se usan en Enxeñaría mecánica. A materia tamén ten un compoñente práctico moi importante xa que un dos seus obxectivos é ser capaces de desenvolver un modelo de simulación, facelo funcionar e analizar os resultados que se obteñen con el.


 • Sistemas abertos - UNIX (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia de Sistemas abertos impártese no primeiro cuadrimestre, é de «libre elección» e ten asignados 4,5 créditos (3,5 créditos ECTS). Recoméndase que se curse no primeiro ano de carreira.


 • Sistemas de información xeográfica: técnicas cuantitativas para xestión de datos (OCW Universidade Politécnica de Madrid)


 • Sistemas de telecomunicación (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia de Sistemas de telecomunicación ofrece unha visión integral dos sistemas e servizos de telecomunicación, xunto coa descrición detallada dalgún deles (ADSL, VDSL, HFC, DVB…) e conclúe coa elaboración, por parte de equipos de alumnos, dun proxecto de telecomunicación en todas as súas dimensións: estudo de márketing, prospección tecnolóxica, deseño e dimensionado de rede e, finalmente, análise de viabilidade económica.


 • Sistemas operativos I (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia de Sistemas operativos I impártese no segundo cuadrimestre do segundo curso e ten asignados 6 créditos troncais (3 teóricos + 3 prácticos). Os descritores desta materia, segundo o BOE, son os seguintes: organización, estrutura e servizo dos Sistemas operativos; xestión e administración de memoria e procesos; xestión de entrada/saída e sistema de arquivos.


 • Software libre (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia estrutúrase en dúas partes moi diferenciadas: a primeira parte baséase en que o participante adquira uns coñecementos básicos sobre o software libre (os obxectivos docentes). Estes coñecementos son imprescindibles se queremos entender qué é o software libre e a repercusión que está a ter nos aspectos persoais, profesionais e institucionais. A segunda parte baséase na práctica, é dicir, en adquirir unhas determinadas habilidades na utilización de software libre. Os blogs e wikis son as tecnoloxías características do que se coñece como Web 2.0., que actualmente está cambiando todo o relativo a internet (produtos, metodoloxías, modelos de negocio...).


 • Técnicas experimentais (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia Técnicas experimentais pretende proporcionarlle ao alumno unha visión completa do traballo que ten que realizar ao enfrontarse cunha experiencia práctica, da que se quere obter un resultado fiable que se dará a coñecer mediante un informe. No nivel de aprendizaxe correspondente a este primeiro curso, a materia atópase en conexión directa co desenvolvemento de experiencias prácticas de laboratorio. Déuselle un carácter xeral aos contidos, para que os coñecementos adquiridos se poidan empregar en calquera outra disciplina da carreira, que requira a utilización de unidades de medida, o cálculo de erros, a realización e interpretación de gráficas, a organización e interpretación de datos experimentais, a busca bibliográfica, a elaboración de informes técnicos, etc. Como é natural, todos estes coñecemento serán básicos no exercicio posterior da súa profesión como enxeñeiros técnicos aeronáuticos.


 • Topografía (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia Topografía II ocúpase do estudo dos métodos topográficos e das ferramentas de adquisición de datos para a representación tridimensional dunha superficie de terreo.


 • Topografía, Cartografía e Xeodesia (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia ocúpase de formar o alumno nas materias relacionadas coa topografía xeral (tanto aparellos como métodos), as aplicacións cartográficas e os sistemas de información xeográfica como ferramenta fundamental na utilización da información territorial.


 • Tratamento Dixital de Sinal (TDS) (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  O obxectivo xeral da materia é o estudo en profundidade das ferramentas necesarias para o procesuado discreto de secuencias numéricas. O estudo está centrado en secuencias e sistemas discretos lineais e invariantes, se entendemos estes como algoritmos que nos permiten extraer algún tipo de información, no dominio do tempo ou da frecuencia, do sinal de audio que representan, ou ben xerar unha nova secuencia a partir da anterior, na que se alterasen ou eliminasen certas características que levan consigo a secuencia de procesuar.


 • Utilización industrial de plantas medicinais e aromáticas (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  As plantas aromáticas e medicinais pertencen a un gran grupo de plantas de moito interese debido á súa aplicación farmacéutica, cosmética e nutricional. Así mesmo, tamén son unha alternativa ao cultivo tradicional, con especies con moita demanda no mercado internacional actual. Espérase que proporcione coñecementos e habilidades básicos...


 • Utilización industrial de plantas medicinais e aromáticas (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  As plantas aromáticas e medicinais constitúen un grupo vexetal de gran interese en canto ao seu aproveitamento na industria farmacéutica, cosmética, perfumeira e alimentaria, e son unha alternativa aos cultivos tradicionais, con especies de gran demanda no mercado actual a nivel mundial. Preténdese darlle ao alumno…


 • Viticultura (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  O curso de Viticultura desenvolverase durante 45 horas presenciais + prácticas de poda nos campos de prácticas da Universidade. Compleméntase con 1-2 visitas de 1 día a viñedos e bodegas preto de Madrid. As clases presenciais inclúen aspectos teóricos e prácticos. Ao longo do curso pedirase a realización dun caderno de prácticas de entrega obrigatoria para superar a materia.


 • Xeometría de onte e de hoxe (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  En Xeometría de onte e de hoxe farase un percorrido polo apaixonante mundo das formas xeométrica planas e as distintas maneiras que, ao longo dos séculos, tiveron os matemáticos de achegarse a elas.


 • Xeometría gráfica informática en Arquitectura I (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  Teoría xeométrica do obxecto arquitectónico con ferramentas informáticas. Esta materia ocúpase do estudo das formas espaciais relacionadas coa arquitectura e da súa representación, mediante o uso dos medios informáticos. Pode considerarse, en parte, como unha profundación e ampliación dos coñecementos adquiridos polo alumno en Xeometría descritiva; por outro lado, supón a aplicación, segundo os medios informáticos, de conceptos referentes á expresión gráfica aprendidos noutras materias desta mesma área.


 • Xeometría gráfica informática en Arquitectura II (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
  A materia trata da profundación no estudo xeométrico con medios informáticos do feito arquitectónico, considerado globalmente desde a súa complexidade espacial, compositiva, construtiva e estrutural.


A continuación podes delimitar máis a túa busca incluíndo nela algún dos seguintes elementos relacionados:

Autores relacionados: Adolfo Cazorla Montero | Agustín de la Villa Cuenca | Alberto Berga Monge | Alberto Cambra Pereira | Alberto Lorenzo Calvo | Alejandra Ezquerra Canalejo | Alfonso González Fanjul | Alfredo López Benito | Álvaro Cuerva Tejero | Ana Casaravilla Gil | Ana Laverón Simavilla | Ana Pilar Espluga Gonzalez de la Peña | Ángel A. Rodríguez Sevillano | Ángel Fernández del Campo | Ángel Fidalgo | Ángel García Beltrán | Ángel García-Beltrán | Ángel Sanz Andrés | Antonio Callejo Ramos | Antonio Carpeño Ruiz | Antonio Carretero Díaz | Antonio Giraldo Carbajo | Antonio Martínez Mas | Antonio Mínguez | Arturo Hidalgo López | Asunción Gómez Pérez | Berta Suárez | Carlos Arrabal Miguel | Carlos Conde Lázaro | Carlos Miguel Nieto | Carmen Domínguez Rodríguez | Carmen Escribano Iglesias | Carmen García Reig | Carmen García-Miguel Fernández | Celedonio López Peña | Concepción González García | Concha Bielza | Constantino Ruiz | Danilo Simón | Departamento de Estructuras de Edificación | Elvira Martínez Ramírez | Esperanza Ayuga téllez | Evangelina Atanes Sánchez | Fco. Javier Ruiz Piñar | Federico Álvarez García | Felipe Gabaldón Castillo | Fernando Gutiérrez Martín | Fernando Pescador del Oso | Francisco Javier Corredor López | Francisco Javier Elorza | Gabriel Asensio Madrid | Gregorio Romero | Grupo de Ingeniería Gráfica y Simulación | Guadalupe Aguado de Cea | Guillermo Cisneros Pérez | Ignacio de los Ríos Carmenado | Ignacio Refoyo Román | Isabel Muñoz Fernández | Isabel Otero Pastor | Isabel Sáez Alonso | Ismael García Ríos | J. Eugenio Martínez Falero | Javier Almorox Alonso | Javier García Martín | Javier Hernández Bermejo | Javier Pérez Álvarez | Javier Sampedro Molinuevo | Jesús Félez | Jesús Pérez | Jesús Rodríguez Santiago | Joaquín Antuña Bernardo | Jorge Enrique Pérez Martínez | José Alberto Jaén | Jose Antonio Gómez Barea | José Carlos Robredo Sánchez | José Jaime Rúa Armesto | José Juan Aliaga Maraver | José Luis de Pedro Sanz | José Luis García Rodríguez | José Luis López García | José Manuel Pardo | José María Arranz | José María Arranz Santamaría | José María Goicolea Ruigómez | José Meseguer Ruiz | Jose Ramon Lissarrague | Juan Ángel Mintegui Aguirre | Juan Carlos García Orden | Julian Nieto Valhondo | León Vidaller Sisó | Leonardo Fernández Jambrina | Luis José Cearra Zabala | Luis Martín Fernández | M. Paz Arraiza Bermúdez - Cañete | Manuel Polanco Pérez-Llantada | Manuel Sillero Quintana | María Asunción Sastre Rosa | Mariano Vázquez Espí | Marta González del Tánago y del Río | Martina Eckert | Mercedes Farjas Abadía | Mercedes Flórez García | Miguel Barcala Montejano | Miguel Laguna Esteras | Miguel Pérez Guerrero | Morris Ricardo Villarroel Robinson | Mª Ángeles Gilsanz Mayor | Mª Angeles Mendiola Ubillos | Mª Dolores Álvarez Oliva | Mª Gema Martín Muñoz | Mª Jesús Rebato Fernández | Mª Luisa Martínez Muneta | Mª Victoria Carbonell Padrino | Mª Victoria Lapuerta González | Olga Velasco Manuel | Oscar Corcho | Pablo Anaya Gil | Patricia Sanchez de Miguel | Pedro García | Pedro Larrañaga | Pilar Baeza | Rafael Enamorado Solanes | Rafael Herradón Diez | Raquel Martínez | Santiago Poveda Martínez | Santiago Ramírez de la Piscina Millán | Santiago Tapia | Susana Martín Fernández | Ultano Kindelan Bustelo | Vicente Burillo Martínez | Vicente Sotés

Universidades relacionadas:

Palabras crave relacionadas:

3D | 3G | ABP | acción | acción táctica de xogo | aceites esenciais | acimut | Actuacións do helicóptero | Adestramento | adestramento deportivo | ADSL | aerodinámica | Aerodinámica computacional | Aerodinámica do rotor | Aerodinámica numérica | aeroelasticidade | aeroxeradores | aforro enerxético | Agregación | Algorítmica | algoritmos de substitución de páxinas | algoritmos de substitución de páxinas | Alimentación e Saúde | Aloxamentos avícolas | altimetría | aludes | Álxebra | Ambiental | amortecemento | Análise da información | Análise da información | Análise de carga | Análise de perigos | Análise matemática | Análise multivariante | Análise multivariante | Análise xeográfica rexional | Andrea Palladio | Animacións de rotor | Antropometría | Aparellos de medida | Aplicacións da derivada | Aplicacións da integral | Aplicacións de redes | APPCC | Aprendizaxe baseada en proxectos | Arabesco | Arquitecto | Arquitectónica | Arquitectura | Arquitectura e Tecnoloxía de computadoras | arquivos | arquivos | Arrays | Atractores | Autocad | Autorrotación | avaliación actual ecolóxica | Avaliación de rendemento | avenidas | Avicultura | Axonometría | Axustes | baga | Baloncesto | Barajas | Barras | Benestar animal | Bezier | Bioseguridade | BlueTooth | Booleana | bosquexo | Botánica | Botánica económica | Bóveda | Bóveda de aresta | Bóveda de canón | Bóveda de crucería | Bóveda de recanto de claustro | CAD | Cálculos gráficos | Calidade de ovo | Calidade de servizo | Caos | cargas de vento | Casas Kingo | Castelo de Kenilworth | Catalizadores | Catedral | Catedral de León | Cebo | chamada ao sistema | chamada ao sistema | chavetas | Choisy | Ciencia da computación e Intelixencia Artificial | Cineantropometría | Cinemática da partícula | Cinemática do sólido ríxido | Cinética | Cinética química | Clasificadores baiesanos | Codex Alimentarius | Código técnico da edificación | compactación | compatibilidade | Comportamento | Composición | Composición arquitectónica | Comunicacións móbiles | Comunicacións por satélite | Cónicas | Construcións arquitectónicas | Construcións xeométricas | Continuidade | controlador | controlador | Conxunto de Julia | Cortes | Crecemento orgánico | CTE | Cuba hiperbólica | Cúpula | Cúpula xeodésica | Curvas en paramétricas | Curvas en polares | Custos de fabricación | Dasometría | Datos ambientais | Debuxo | Debuxo 3D | Debuxo técnico | deformación | Dendrometría | Deportes de equipo | Deseño | Deseño asistido por ordenador | Deseño ECTS | Desenvolvemento local | Desenvolvemento rural | desprazamento | Diagrama de enlace | Dimensión fractal | Dinámia do sólido ríxido | Dinámica | Dinámica da partícula | Dinámica dos sistemas de partículas | directorios | directorios | discos | discos | dispositivo | dispositivos | DVB | DVB-RCS | DVB-S | E/S dirixida por interrupcións | E/S dirixida por interrupcións | E/S programada | Ecoloxía | Edafoloxía e Química agrícola | edificacións | edificio | edificios | Eduardo Torroja | Educación física e deportiva | EHE-08 | eixes | Electricidade | Electrónica | elementos normalizados | enerxía | enerxía eólica | engrenaxes | entrada saída programada | entrada/saída | entrada/saída | Enxeñaría aeroespacial | Enxeñaría agroforestal | Enxeñaría cartográfica, xeodésica e Fotogrametría | Enxeñaría da construción | Enxeñaría das reaccións químicas | Enxeñaría de sistemas e automática | Enxeñaría do terreo | Enxeñaría dos procesos de fabricación | Enxeñaría e infraestrutura dos transportes | Enxeñaría eléctrica | Enxeñaría hidráulica | Enxeñaría mecánica | Enxeñaría química | Enxeñaría telemática | Epidometría | equialtímetro | equilibrio | Ermida da Virxe do Porto | Erros | escala | Escher | estabilidade | Estática | Estatística | Estatística e Investigación operativa | Estereometría | Estratexia | Estrés | estrutura | Estrutura parabólica | estruturas | Estruturas de formigón armado e pretensado en edificación | Etnobotánica | Etoloxía | Exipto | Expresión | Expresión gráfica arquitectónica | Expresión gráfica na enxeñaría | extractos | Extrusión | fabricación | Fedala | Félix Candela | Fernández del Amo | Fiestra gótica | Física | Física aplicada | Física da Terra | Fisioloxía | Fisioloxía vexetal | Flexible | Formas | fotogrametría | Función | Funcións | Funcións continuas | Funcións derivables | galope | GDT | GIS | goniómetro | GPRS | GPS | Gráfica | GSM | GTD | HACCP | Helicópteros | hidráulica torrencial | hidroloxía | Hiperbólicos | Hiperboloides | Historia da arte | Historia da xeometría | Igrexa | Igrexa Santos Apóstolos | Incubación | Industria alimentaria | Infografía | Informática | Informes técnicos | Integral de Riemman | Integral definida | intelixencia motriz deportiva | intercambio | intercambio | Interface | Intérprete | Interseccións | Inventario forestal | Java | Laboratorios Jorba | Lacería | levantamento topográfico | Límites | Linguaxes e sistemas informáticos | linux | Luigi Canina | Malla | Matemática aplicada | Mecánica | Mecánica clásica | Mecánica de fluídos | Mecánica de medios continuos e Teoría de estruturas | Mecánica de sólidos e sistemas estruturais | Medicións forestais | Medidas | Medio | Memoria virtual | memoria virtual | Mesquita Mihrimah | Métodos numéricos | Métodos topográficos | Microprocesadores | MicroStation | Miguel Fisac | Mimbar | Minerva Médica | Mínimos cadrados | Moble | Modelaxe | Modelo lineal xeral | Modelo lineal xeral | Modelos 3D | Módulo | Molina de Aragón | Mosteiro do Escorial | mosto | movemento | Movemento relativo | Multitarefa | Normalización | Nós | Números complexos | Números reais | NURBS | Nutrición e Bromatoloxía | O Escorial | Ontoloxía | Órbitas gravitatorias | Orde toscana | ordenación hidrolóxica-forestal | Ordenador | Os Mananciais | OSA | Oscilacións lineais cun grao de liberdade | Ovo | Ovo incubable | Panteón | Parabólicos | Paraboloide hiperbólico | Paraboloides | Particións | Pas | Patio dos Evanxelistas | Patio dos Reis | paxinación | paxinación | PBL | Pedro de Ribera | Perspectiva | Perspectivas | Planificación | planificación actual ecolóxica | planificación de procesos | Planificacion pedagóxica | planimetría | Plano | plantas alimentarias | Plantas aromáticas e medicinais | Plantas de interese agroalimentario | Poliedros baleiros | Poliedros de Arquímedes | Poliedros platónicos | Poliedros regulares | Poliedros semirregulares | Polígono | Polígono de control | Polígonos | Polos de engorde | Poñedora | Ponte de Lima | pontes | potencial | Prazo de resposta | Presentación xeral | Primitivas | Principio d'Alembert | principios activos | principios de planificación | Procesado Dixital de Sinal | Procesado Dixital de Sinal | Proceso | proceso | Procesos estocásticos | Produción animal | Produción vexetal | Programación | programación de procesos | programación de procesos | Propagación radioeléctrica | Proxectividade | Proxectos arquitectónicos | Proxectos de enxeñaría | QoS | Química inorgánica | Química orgánica | Quinantropometría | Quiosco dos Evanxelistas | Radiocomunicación | Rañaceos | Reactores químicos | Rede | Rede 3D | Rede espacial | Rede plana | Redes baiesianas | Redes sen fíos | Regra e compás | Regresión lineal | remuíños cónicos | Rendemento | rendemento deportivo | Representación de construcións industriais | Representacións gráficas | Reprodución avícola | resistencia | resonancia | Revolución | rixidez | rodamentos | Rosetón | Rothwell ? Northamptonshire | Rotores | Sabil | San Vicente de Coyoacán | Sanidade animal | Santa María del Naranco | Satélite | seguridade | Seguridade alimentaria | Semellanza | Sentencia | Series | Simetría | Simulación | Sinan | Sistemas abertos | Sistemas de información xeográfica | Sistemas de representación | Sistemas de unidades | Sistemas dinámicos complexos | Sistemas telecomunicación | Sistemas terceira xeración | Sólido | Sólido ríxido | Sombra | Souto de Moura | Sucesións | Superficie | Superficie cuádrica | Superficies | sustentación | T4 | táboa de páxinas | táboas de páxinas | Táctica | Técnica | Tecnoloxía de alimentos | Tecnoloxía electrónica | Tecnoloxías do medio | tensión | Teorema de Taylor | Teoría da decisión | Teoría do sinal e Comunicacións | Termodinámica | Tipos de rotor | tolerancias | Tolerancias dimensionais | Tolerancias xeométricas | Toma de decisións | Topografía | traballo virtual | Tracería | transferencia | Transformacións xeométricas | transporte e depósito de sedimentos | Tratamento Dixital de Sinal | túnel de vento | UMTS | Unidades | UNIX | Urbanística e Ordenación do territorio | Utzon | uva | VDSL | Vector | Vectores | Vegaviana | vehículos | vibracións mecánicas | Vide | Viño | visión deportiva | Vistas | viticultura | Voo en avance | Voo vertical | VSAT | WAP | Web semántica | WiF | WiMax | WLAN | Xeodinámica externa | Xeografía física | Xeometría | Xeometría analítica | Xeometría dinámica | Xeometría e Topoloxía | Xeometría esférica | Xeometría euclidiana | Xeometría fractal | Xeometría hiperbólica | Xeometría métrica | Xeometría proxectiva | Xeometría sintética | Xeometrías non euclidianas | Xeométrico | xestión de espazo no disco | xestión de espazo no disco | xestión de memoria | xestión de memoria | Xestión do territorio