Publicidad

Publicidad

Venres: 23 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO


Seleccionaches aplicacións económicas.

Estes son os contidos que coinciden coa túa busca:

A continuación podes iniciar unha nova busca a través dos contidos relacionados co resultado actual:

Autores relacionados: Esperanza Minguillón | Gloria Jarne | Trinidad Zabal

Universidades relacionadas: Universidade de Zaragoza

Palabras crave relacionadas:

ángulos | aplicacións económicas | asíntotas | autoavaliación de matemáticas | bibliografía | circunferencia | concavidade | Cónicas | Continuidade | convexidade | coseno | Cramer | crecemento | curso cero | decrecemento | derivada | determinantes | dominio | ecuacións | ecuacións irracionais | ecuacións polinómicas | ecuacións racionais | elipse | enlaces | exercicios para resolver | exercicios resoltos | fraccións | función expoñencial | función logarítmica | función potencial | funcións reais | funcións trigonométricas | hipérbole | inecuacións | inecuacións irracionais | inecuacións polinómicas | inecuacións racionais | Límites | lineais | logaritmos | matemáticas básicas | matemáticas para economistas | matrices | máximo | método de Gauss | mínimo | Números complexos | números decimais | números enteiros | números irracionais | números naturais | números racionais | Números reais | operacións elementais | parábola | pendente | potencias | puntos | puntos de inflexión | raíces | ramas parabólicas | rango | recta | regra de L’Hôpital | representación gráfica | seno | sistemas | tanxente | trigonometría | Vectores